Archinect
Schiavello Architects Office

Schiavello Architects Office

Roma, IT

anchor

Foot-Cycle bridge in Prague

Idea projektu je založena na třechzákladníchprincipech:

  • Kontinuita formy a funkčního vývoje:
  • Bezpečnost v případě zaplavení:
  • Proměnliváperspektivnízkušenost  

Jako parafráze na obloukový systém typický pro pražské mosty, bylzvolenobrácenýstrukturální koncept vytvářející plynulé překlenutímezi historickým urbanistickým celkemKarlína a novou stavební expanzí v částiHolešovice. V návaznosti na ostrov Štvanice je navržena mimoúrovňová plošina navazující na sportovní tenisový areál jako i plochy rekreační zeleněvevýchodním cípu ostrova.

Planimetrické i altimetrickézatížení mostu respektuje limity stanovené v soutěžníchpodmínkách. Zejména v napojení na ostrov Štvanice bylanavrženauměle navýšená plošina, která má za cíldržetvevýšce stropní nosný trám. Z hlediska architektonického je lávka projektovánazpůsobem, aby bylvizuální dopad její výšky zjemněnsystémemterassezelenou výsadbou a betonovými obrubami zamezujícímieventuálnímurozvodněnířeky.  V případěpovodněsloužíklínovitý tvar terasového uspořádaníkromě vyzdvihnutí centrálníčástioblouku, rovněž i k odkloněníprouduřeky, čímžse zvyšuje i bezpečnostpro osoby nacházejícíse v prostoru lávky. Západní průčelíteraskřižuje hlavní pěší a cyklistická stezka, která ústí v prostorusportovního centra. Na východnímprůčelí, navrženém v souladu s urbanistickým plánempredisponujícím plochou zeleně, sevzhledemke stupňovitému tvaru připomínajícímamfiteátr, nabízí také možnost využití těchtoterasvefunkcihledištěprovenkovníkulturníakce.

Na prvnípohledse navrhované architektonické řešenímůžezdátstandardní, charakterizované jednoduchou dvojitou zavěšenou arkádou. Nicméně základní architektonický prvekpředstavujealternacepodpěr. Souvislá arkáda se tak perspektivněstřídavěproplétápodél diagonál: na břehuKarlínaseobloukzvedáze západní strany stezky, na ostrově Štvanice ze strany východní a následněse znovu napojuje na západní část na holešovickéstraně. Toto specifikumvizuálně obohacuje architektonický koncept lávky o proměnlivě-diferencovanývýhledy založené na kříženílan jednak přijejímvnitřnímprojezdu, tak i z pohleduzvenčí, vytvářející dynamické městsképanorama.

Zvláštnípozornost je věnovánavýběru použitých materiálů a osvětlení lávky. Arkáda je charakterizovánadvěmarůznými typy materiálů: východní strana je z Corten ocele, západní z lakované ocele v teplémodstínubílé. Tato strategie má za cíldosáhnout lepší integraci s okolní zástavbou na oboubřezích a reflektovatpropojení historické a moderní architekturyjako i myšlenku kontinuity minulosti a budoucnosti: Ten, kdopřichází z holešovickéhobřehuvyznačujícíhose novou moderní zástavbou a směřujekeKarlínu, sedívá na oblouk „poznamenaný časem“ a ten, kdopřichází od KarlínavstřícHolešovicím, můžeobdivovat plynulé klenby v jejímsoučasném lesku. 

 
Read more

Status: Competition Entry
Additional Credits: PROJECT | Lávka Holešovice - Karlín Bridge

CITY | Praha - Cech Republic

STATO | INTERNATIONAL Competition

CLIENT | Institut plánování a rozvoje Prahy - IPR

JAHRE | 2017

TEAM | Architects: Schiavello Architects Office, Daz - Davide Coluzzi, Leonardo Venezia

LOCATION | Lávka Holešovice Karlín Bridge

Ingenier: Marco Peroni

Collaborators: Jaroslava Holigova, Fabio Tanzarella