Archinect
China Academy of Art

China Academy of Art

Hangzhou, CN

Work by Students, Alumni and Faculty

\

\

Jesse Xu, student from 2015 - 2019

\

\

Jesse Xu, student from 2015 - 2019

\

\

Jesse Xu, student from 2015 - 2019

Co-Construction Library

Co-Construction Library

Zhiyuan Zhou, student from 2016 - 2021

Jiangsu Xiangshui Culture Center

Jiangsu Xiangshui Culture Center

Jian Xie, student from 2005 - 2009

FOLK CULTURE OF DAK TOWN

FOLK CULTURE OF DAK TOWN

Jian Xie, student from 2005 - 2009

PUDONG ZHANGJIANG CENTRAL OFFICE

PUDONG ZHANGJIANG CENTRAL OFFICE

Jian Xie, student from 2005 - 2009

BOSTON SCIENTIFIC OFFICE

BOSTON SCIENTIFIC OFFICE

Jian Xie, student from 2005 - 2009

PUJIANG INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER

PUJIANG INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER

Jian Xie, student from 2005 - 2009

Architectural illustrations

Architectural illustrations

RONGXIN NA, student from 2009 - 2014

Construction with Nature

Construction with Nature

RONGXIN NA, student from 2009 - 2014

Fuyang City Youth Palace

Fuyang City Youth Palace

RONGXIN NA, student from 2009 - 2014

Cloke Residence at Hillig Castle

Cloke Residence at Hillig Castle

RONGXIN NA, student from 2009 - 2014

Filacouris Residence-L.P.C. Submission

Filacouris Residence-L.P.C. Submission

RONGXIN NA, student from 2009 - 2014

Tarrytown-Transit Oriented Pedestrian Community

Tarrytown-Transit Oriented Pedestrian Community

RONGXIN NA, student from 2009 - 2014

CITY—COURTYARD

CITY—COURTYARD

sheng'er dai, student from 2007 - 2012

STORAGE▪STUDIO REFORM

STORAGE▪STUDIO REFORM

sheng'er dai, student from 2007 - 2012

COURTYARD SCHOOL --NINGBO

COURTYARD SCHOOL --NINGBO

sheng'er dai, student from 2007 - 2012