Archinect
Mahsa Ghamkhar

Mahsa Ghamkhar

Tehran, IR

anchor
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
5 more images  ↓

Afra2 Project

Designed by Ghamkhar Architecture Group

 
Read more

Status: Built

 
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group