Archinect
Mahsa Ghamkhar

Mahsa Ghamkhar

Tehran, IR

anchor
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
3 more images  ↓

Afra Building

Designed by Ghamkhar Architecture Group

 
Read more

Status: Built
My Role: Architect

 
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Designed by Ghamkhar Architecture Group
Architect: Mahsa Ghamkhar
Architect: Mahsa Ghamkhar