« back to Article

eVolo 2012 Skyscraper Competition Winners

First Place: Himalaya Water Tower, Zhi Zheng, Hongchuan Zhao, Dongbai Song (China) Second Place: Mountain Band-Aid, Yiting Shen, Nanjue Wang, Ji Xia, Zihan Wang (China) Third Place: Monument to Civilization: Vertical Landfill for Metropolises, Lin Yu-Ta, Anne Schmidt (Taiwan)

Third Place: Monument to Civilization: Vertical Landfill for Metropolises, Lin Yu-Ta, Anne Schmidt (Taiwan)

Third Place: Monument to Civilization: Vertical Landfill for Metropolises, Lin Yu-Ta, Anne Schmidt (Taiwan)