« back to Article

Nanjing Lab by Yaohua Wang Architecture

Nanjing Lab by Yaohua Wang Architecture (Image: Yaohua Wang Architecture) Site plan (Image: Yaohua Wang Architecture) Image: Yaohua Wang Architecture Image: Yaohua Wang Architecture Image: Yaohua Wang Architecture Image: Yaohua Wang Architecture Image: Yaohua Wang Architecture Image: Yaohua Wang Architecture Image: Yaohua Wang Architecture Image: Yaohua Wang Architecture Image: Yaohua Wang Architecture Interior view (Image: Yaohua Wang Architecture)

Image: Yaohua Wang Architecture

Image: Yaohua Wang Architecture