« back to Article

Showcase: Garden School / Beijing No.4 High School Fangshan Campus by OPEN Architecture

Exterior. Photo © Xia Zhi Exterior. Photo © Su Shengliang Canteen. Photo © Su Shengliang Lecture hall. Photo © Xia Zhi Interior. Photo © Su Shengliang Interior. Photo © Su Shengliang Interior. Photo © Xia Zhi Lobby. Photo © Su Shengliang Lobby. Photo © Su Shengliang Island. Photo © Su Shengliang Lobby. Image courtesy of OPEN Architecture Lecture hall. Image courtesy of OPEN Architecture Bike parking. Image courtesy of OPEN Architecture Auditorium. Image courtesy of OPEN Architecture Music and dance room. Image courtesy of OPEN Architecture Gym. Image courtesy of OPEN Architecture Canteen. Image courtesy of OPEN Architecture Dorm. Image courtesy of OPEN Architecture Swimming pool. Image courtesy of OPEN Architecture Classroom. Image courtesy of OPEN Architecture Island. Image courtesy of OPEN Architecture Diagram Green. Image courtesy of OPEN Architecture Plan GF. Image courtesy of OPEN Architecture Plan 1F. Image courtesy of OPEN Architecture Plan 2F. Image courtesy of OPEN Architecture Elevation East. Image courtesy of OPEN Architecture Elevation North. Image courtesy of OPEN Architecture Section C. Image courtesy of OPEN Architecture Section I. Image courtesy of OPEN Architecture

Exterior. Photo © Su Shengliang

Exterior. Photo © Su Shengliang