« back to Article

Regarding the 'Entryways of Milan'

Via Mario Giuriati 5 by Giovanni Muzio, 1930-31, Photo © Delfino Sisto Legnani